Oproepovereenkomsten

Oproepovereenkomsten zijn: nulurencontracten, min-max contracten en voorovereenkomsten. Oproepkrachten hebben als voordeel dat een werkgever van tijd tot tijd kan inschatten hoeveel werknemers hij nodig heeft. In rustige periodes heeft hij de vrijheid minder personeel in te plannen waardoor de loonsom daalt.

Oproepovereenkomst: algemene inleiding

Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst met een flexibile arbeidsomvang. Dit betekent dat in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen dat het aantal uren dat een medewerker in een bepaalde periode inzetbaar is kan verschillen. Het voordeel van oproepcontracten voor werkgever is dat zij haar werknemers enkel hoeft uit te betalen voor de uren dat de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn er een aantal regels ingevoerd ten aanzien van oproepcontracten. De reden voor deze aanscherping is gelegen in het feit dat oproepmedewerkers gezien worden als de meest kwetsbare medewerkers. De WAB heeft gepoogd hier verandering in te brengen. Omdat het voor werkgevers belangrijk is zich aan de wet te houden zullen wij hieronder de (aangescherpte) regelgeving die betrekking heeft op oproepovereenkomsten uiteen zetten. 

Definitie van de oproepovereenkomst

Sinds de invoering van de WAB is er een wettelijke definitie voor de oproepovereenkomst (artikel 7:629a lid 9 BW). Deze luidt als volgt:

"‘Van een oproepovereenkomst is sprake indien:

  1. De omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van:
    1. ten hoogste een maand; of
    2. ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid; of
  2. de werknemer op grond van artikel 628 lid 5 of lid 7, of artikel 691, lid 7, geen recht heeft op het naar tijdsruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht." 

Als er sprake is van een oproepovereenkomst (een arbeidsovereenkomst die voldoet aan bovenstaande vereisten) gelden er aanvullende regelingen.

Soorten oproepovereenkomsten

Er zijn drie soortenoproepovereenkomsten. Allereerst het nulurencontract. In geval van een nulurencontract werkt de werknemer alleen als hij daarvoor wordt opgeroepen. Een andere vorm is het min-max contract, hierbij heeft de werknemer een vast aantal minimum en een vast aantal maximaal uren. Bijvoorbeeld tien-30. De werknemer heeft dan in ieder geval het recht om tien uur per week uitbetaald te krijgen. Als hij meer dan tien uur per week wordt opgeroepen, hoeft hij alleen maar uitbetaald te worden voor de uren dat hij daadwerkelijk aanwezig is geweest. De werknemer hoeft niet meer dan het maximaal aantal uren te komen. De laatste vorm is de voorovereenkomst dit is nog geen arbeidsovereenkomst. Het is een raamwerk waaronder - telkens als de werknemer wordt opgeroepen - een arbeidsovereenkomst ontstaat. De werknemer is niet verplicht om gehoor te geven bij een oproep onder een voorovereenkomst.  

Oproeptermijn

Allereerst geldt er voor werkgevers een oproeptermijn van ver dagen. Dit betekent dat de werkgever minimaal vier dagen voorafgaand aan de dag dat hij de medewerker wenst in te plannen contact op moet nemen met de medewerker. Deze oproep dient schriftelijk plaats te vinden. Hieronder valt ook het sturen van een email. Indien de oproeptermijn niet wordt nageleefd, hoeft de medewerker geen gehoor te geven aan de oproep. 

Intrekken van de oproep

Om misbruik te voorkomen bevat te wet ook een antimisbruikbepaling. Dit voorkomt dat de werkgever werknemers oproept en deze oproep later wijzigt. Indien de werkgever een deel van de uren waarvoor de medewerker was opgeroepen intrekt of wijzigt, dient de medewerker nog wel voor deze uren betaald te worden. 

Recht op vaste arbeidsomvang

Als een oproepkracht twaalf maanden in dienst is geweest onder een oproepcontract is de werkgever verplicht de werknemer een contract aan te bieden met vaste arbeidsomvang. Het aantal uren dat wordt aangeboden moet minstens gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de medewerker in de afgelopen 12 maanden gewerkt heeft Dit aanbod moet binnen een maand na afloop van de 12e maand dat de werknemer in dienst is gedaan worden. Als de werkgever verzaakt een dergelijk aanbod te doen heeft de werknemer recht op loon vanaf de dag dat de werkgever het aanbod feitelijk had moeten doen. Indien een werknemer het aanbod van werknemer niet aanvaart (werknemer is daar niet toe verplicht) kan werknemer als oproepkracht in dienst blijven.  Na twaalf maanden zal werkgever vervolgens weer een aanbod voor een contract met vaste arbeidsomvang moeten doen. 

Minimaal drie uur uitbetalen

Als u oproepkrachten in dienst heeft is het zeker aan te raden hen voor minimaal drie uur op te roepen. Indien u dit niet doet, en de oproepkrachten diensten van één of twee uur laat maken zult u hen alsnog drie uur moeten uitbetalen. 

Opzegtermijn

Voor oproepkrachten geldt een verkorte opzegtermijn. De opzegtermijn is gelijk aan de termijn die geldt voor oproeping, dus vier dagen. Het doel van deze verkorte opzegtermijn is dat medewerkers de mogelijkheid hebben een baan met vaste arbeidsomvang te accepteren zonder dat zij belemmert worden door de opzegtermijn van een bestaand oproepcontract.

Ketenregeling

Een oproepcontract telt ook mee voor de ketenregeling. Dit betekent dat een oproepcontract die binnen 36 maanden drie bepaalde tijd contracten heeft gehad, recht heeft op een onbepaalde tijd contract. Ook een onbepaalde tijd contract kan de vorm hebben van een oproepovereenkomst. 

Tot slot

Bij Blatter Legal hebben wij veel ervaring met het opstellen van oproepovereenkomsten. Bovendien zij wij goed op de hoogte van alle regels die hierbij komen kijken. Neem vrijblijvend contact met ons op als u een vraag heeft over een oproepovereenkomst of als u een oproepkracht wenst aan te nemen en hiervoor een oproepovereenkomst wenst te laten opstellen. Specialist oproepovereenkomsten

Jaimy Veldpaus

Jaimy Veldpaus

Een oproepovereenkomst is handig voor (startende) ondernemingen die nog geen vaste arbeidsomvang kunnen bieden aan hun medewerkers. Let wel op dat u alle regels omtrent oproepovereenkomsten in acht neemt wanneer u een oproepkracht in dienst heeft.
Jaimy Veldpaus - Specialist

Onze klanten

Enkele van onze klanten

Innovation / Growth / Commitment

Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen door het invullen van ons contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk. Natuurlijk kunt u ons ook direct mailen of bellen.